Водоснобдяване и Канализация

Изготвяне на експертни становища, консултации и проектиране на:

 1. Сградни ВиК инсталации (за жилищни, промишлени и обществени сгради):
  • Водоснабдяване за питейно битови нужди
  • Водоснабдяване за техноложични нужди
  • Водоснабдяване за противопожарни нужди
  • Канализация за битово-фекални отпадни води
  • Канализация за отпадни води от технологични процеси
  • Дъждовна канализация
 2. Площадкови ВиК мрежи:
  • Площадково водоснабдяване
  • Площадкова битова канализация, изгребни ями и локални пречиствателни съоръжения
  • Площадкова дъждовна канализация, резервоари за дъждовна вода
  • Площадково пожарно водоснабдяване
 3. Сградни ВиК отклонения

Съгласуване на проекти с държавни, общински и инфраструктурни институции.