Енергийна ефективност

Част “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” на проекта е разработена на база на идейните проекти по част Архитектурна и ОВ, в съответствие с изискванията на Наредба №7 от 4 май 2015г. за енергийна ефективност на сгради

Обхватът и съдържанието на частта, включваща показателите на разход на енергия и топлосъхранение, са определени с наредбата по чл.139, ал.5 на ЗУТ и включват изчисленията на:

  • коефициентите на топлопреминаване
  • топлинните загуби от топлопреминаване
  • коефициента на специфичните топлинни загуби от топлопреминаване
  • топлинните печалби от слънцегреенето
  • годишна потребна енергия
  • определяне на класа на енергопотребление на сградата