План за безопасност и здраве

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
  • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА
 2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
  • ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ
  • ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
  • КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
  • ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
  • ОРГАНИЗАЦИОННИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОПАСНОСТИТЕ ПО ЕТАПИ
  • ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗБУТ
 3. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН
 4. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК
 5. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
  • ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР
 6. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ
  • ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
  • МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
  • МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
  • ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ
  • РИСК ПРИ ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ
  • ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
 7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ
  • ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАШИНИТЕ
  • СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ, ЛЮЛКИ И СТЪЛБИ
 8. НОРМАТИВНА УРЕДБА
 9. АБРЕВИАТУРИ