План за управление на строителните отпадъците

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

  1. База, въз основа на която е разработен проектът
  2. Общи данни за проекта, Приложение №2 към чл.5, т.1 и Приложение №2 към чл.5, т.2
  3. Количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци, Приложение №8 към чл.11, ал.2
  4. Поетапно изпълнение на целите, Приложение №10 към чл.13, ал.1 и 2
  5. Прогноза за образувани СО и степента на материално оползотворяване на СО – по кодове за проекта, Приложение №4 към чл.5, т.3
  6. Обща прогноза за степента на материално оползотворяване на СО за проекта
  7. Прогноза за степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени СО и СО за обратни насипи, Приложение №5 към чл.5, т.4
  8. Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл.10 от Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277/05.11.2012г., обн.ДВ, бр.89/13.11.2012г.