Промишлена топлотехника

 • Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация)
 • Комбинирано производство на топлинна, хладилна и електрическа енергия (тригенерация)
 • Нови и реконстукция на съществуващи отоплителни и котелни централи
 • Производство на енергия на база традиционни или заместващи горива (битови отпадъци, отработени нефтени продукти и др.)
 • Инсталации за оползотворяване на биомаса
 • Инсталации за производство на технологична пара с ниски или високи параметри
 • Централни топлоснабдителни системи
 • Площадкови топлопроводи и паропроводи
 • Централни, разпределителни и площадкови газопроводи
 • Горивни стопанства за твърди, течни или газообразни горива
 • Водоподготвителни инсталации за енергийни, топлофикационни или промишлени обекти
 • Помпени станции
 • Термопомпени инсталации
 • Геотермални инсталации
 • Инсталации за оползотворяване на отпадна топлина от индустрията или бита
 • Технико-икономически анализи.